. احتراما به استحضار ميرساند اولین جلسه ي شوراي دبيران در روز شنبه مورخه ي  24/7/89 با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد راس ساعت 30/18 آغاز و در ساعت 21 با ذكر صلوات به پايان رسيد .   موضوعات جلسه:  ارزشيا بي مستمر –  برنامه سالانه مدرسه -  اهميت تشويق وتنبيه در بهداشت روا ني – ايجاد وتو سعه ي فر هنگ قراني ونقش                                همكاران در اين زمينه –راههاي آموزش مهارتهاي زندگي وآداب اجتما عي                                                                                                                                                                                                        در اين جلسه ابتدا آقای غلامی مدير مدرسه ضمن خوش آمد گويي و بيان موضوعات جلسه و مختصر توضيحي در مورد  برنامه سا لانه مدرسه ومواردی که درطول سا ل قرار است انشا ا....تحقق یابد خواهان توجه ویژه به ارزشیابی مستمر شدند وبیان نمودند که اگر دانش آموزان را شبیه گیاهان در نظر بگیریم ارزشیابی مستمر نقش باغبانی کردن گیاهان را دارد و ارزشیابی پایانی نقش اندازه گیری طول  گیاه ومقایسه ان با یک گیاه مناسب را دارد ضمنا"تاکید خاصی بر بحث گروهی و تدریس فعال  داشتند سپس همکاران هر کدام به ترتیب زیر در موردموضو عات جلسه صحبت کردند.    1-  آقای صفائیان خواهان کمترآمدن کادردفتربه درب کلاسها درحین تدریس شدند .2- آقای قاسمی به مشکل نامناسب بودن میزها وصندلیهای وفضای کلا سها جهت تدریس گروهی اشاره نمودند. 3-آقای لیموچی بیان نمودند که دانش آموزان واولیاءآنها با فرهنگ نمره گذاری توصیفی آشنا شوند .4- آقای موسوی بیان نمودند که همکاران محترم نظم درکاروتربیت دانش آموزان را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند . .5- آقای کرمی درموردکم بودن وقت دروس علوم اجتماعی ومشکل اجرا نمودن تدریس گروهی دراین کلاسها اظهار نظر نمودند .6-آقای حسامی خواستاردادن تذکرخصوصی به هرکدام از همکارانی که مشکلی در کارخود دارند شدند .7-آقای راهبر ازنبود متصدی کارگاه گله مندبودند .8-آقای محمدی از زیاد بودن مدت زمان کلاس به خصوص برای اولی ها وبلدنبودن نحوه درس خواندن ونحوه نوشتن مطالبی توسط انها مطالبی  بیان نمودند.9-آقای فدایی خواهان دادن جایزه به دانش آموزان شدند . 10- آقای رنجبر خواهان نظارت بربهداشت دانش آموزان شدند .10-آقای سبکتکین خواهان استفاده از تجربیات اولیاء وکنترل دانش آموزان برای پیش نیامدن مشکل شدند . 11- آقای معتمدی خواهان حضور فعال همکاران در نماز جماعت ، مراسم صبحگاه ومناسبت های ملی ومذهبی شدند . ضمناً آقایان  وفایی ، اسحاق زاده و  مرادیان  از برگزاری جلسه تقدیر وتشکر نمودند.  درپایان جلسه آقای جورکش معاون آموزشی مدرسه ضمن جمع بندی مطالب گفته شده ،از عدم خروج دانش آموزان ازکلاس ، عدم اجازه  ورود آنها که تاخیردارند به کلاس  وحضور وغیاب آنها در ابتدای ساعت ، شرکت فعال  همکاران در مراسم صبحگاه وظهرگاه وامضای دفتر روزانه توسط آنها وتکمیل دفاتر کلاسی طبق دستور ااعمل شدند . درآخر جلسه آقای سید جواد موسوی به عنوان نماینده دبیران انتخاب گردید .   پيگيري مصوبات جلسه قبل: اولین جلسه شورای دبیران  در سال تحصیلی 90-1389  بود.   كار شنا سي آ موزش راهنما يي تحصيلي مديريت آ موزش وپرورش زرين شهر موارد طرح شده توسط شورا : 1-   نوشتن نمرات مستمر حداقل يك هفته قبل از امتحانات و تحويل ليست ريز نمرات به دفتر مدرسه . 2-  استفاده از وسايل كمك آموزشي بخصوص كامپيوتربه نحوي كه تدريس پويا و متنوع بوده حالت تكراري و كليشه اي نداشته باشد . 3-  تاكيد بر استفاده از روش گروهي و مشاركتي در تدريس و ارزشيابي مداوم به طوري كه باعث تقويت قدرت خلاقيت وابتكار دانش آموزان شده و موجب پرورش قدرت هوش آنان گردد و آنها را براي زندگي نامعلوم آينده آماده كند . 4-   تاكيد بر عدم استفاده از روشهاي تنبيهي به خصوص جريمه يا تكاليف فراتر از حد توان دانش آموزان . 5-  در خصوص كلاسهاي فوق برنامه صحبت شد و مقرر گرديد دبيران ضمن معرفي دانش آموزان ضعيف ، زمينه ي حضور آنان را در كلاسهاي فوق بوجود آورده و از طرف آموزشگاه نيز آگاهي لازم در اين خصوص به خانواده ي آنان داده شود . 6-    مشاركت پر رنگ تر انجمن اوليا و هماهنگ شدن بيشتر با اوليا ي مدرسه . 7-  تشويق اوليا براي برنامه ريزي جهت دادن يك نمره ي مستمر و گرفتن امتيازات مختلف از دانش آموزان بابت دادن نمره ي خوب توسط اوليا .   پيگيري مصوبات جلسه ي قبل :1-     ليست ريز نمرات ماهانه ودر اختيار همكاران قرار گرفت 2- برنامه جلسات شوراي دبيران تهيه و ارسال شد .3- از نظرات شوراي دانش آموزي در جلسه ي شوراي دبيران استفاده گرديد .   كار شناسي آموزش راهنمايي تحصيلي مديريت آموزش و پرورش زرين شهر

+سید جواد موسوی +

http://bodaghabad.blogfa.com/

نوشته شده توسط سیدجوادموسوی دبیر ادبیات -ومدیریت مدرسه در سیزدهم آبان ۱۳۸۹ ساعت 16 | لینک ثابت |
 
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar